FANDOM


Poznańskie Koło Międzykorporacyjne (PKM) związek działających w Poznaniu korporacji akademickich, mający na celu koordynowanie wspólnych działań, wspieranie korporacji w bieżącej działalności oraz promowanie idei korporacyjnej.

Tradycje akademickie Poznania

Tradycje akademickie Poznania sięgają XVI wieku, kiedy to biskup poznański Jan Lubrański powołał kolegium, nazywane od jego imienia Akademią Lubrańskiego. Powstałe pół wieku później Kolegium Jezuickie w 1611 r. na mocy przywileju królewskiego uzyskało prawa uniwersytetu.

Do tej tradycji nawiązywała powołana do życia w 1919 r. Wszechnica Piastowska (od 1920 r. Uniwersytet Poznański, od 1955 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). W okresie międzywojennym w stolicy Wielkopolski funkcjonowały także dwie inne szkoły wyższe, nieposiadające jednak pełni praw akademickich. Była to powstała w 1926 r. Wyższa Szkoła Handlowa, przemianowana w 1938 r. na Akademię Handlową (od 1950 r. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, od 1974 r. Akademia Ekonomiczna, od 2008 r. Uniwersytet Ekonomiczny) oraz założona w 1919 r. Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn (od 1929 r. Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki, od 1955 r. Politechnika Poznańska). Według szacunkowych danych w roku akademickim 1921/22 na czterech wydziałach Uniwersytetu Poznańskiego studiowało 3273 studentów, natomiast w 1937/38 było to około ogółem w Poznaniu 5761 słuchaczy.

Historia PKMu

Okres międzywojenny

Systematyczny wzrost liczby studentów, mieszczańsko-konserwatywna atmosfera miasta oraz tradycje pracy organicznej sprzyjały rozwojowi korporacji akademickich w Poznaniu. W okresie międzywojennym działało w sumie niemal 50 korporacji, w większości afiliowanych przy Uniwersytecie Poznańskim.

Jako pierwsze korporacje powstały w 1920 r. Magna-Polonia oraz Lechia. Początki PKM-u związane są z zawarciem z inicjatywy ówczesnego prezesa Lechii Wojciecha Trynkowskiego w czerwcu 1921 r. porozumienia między tymi korporacjami. Począwszy od 1922 r. ta wspólna reprezentacja korporacyjna działała jako miejscowy oddział Związku Polskich Korporacji Akademickich przyjmując nazwę Poznańskie Koło Międzykorporacyjne. Działaniom Koła przewodniczyły zgodnie ze starszeństwem korporacyjnym po kolei wszystkie korporacje, w pierwszym okresie najpierw Polonia, a następnie Lechia i Surma.

W pierwszych latach działalności PKM stał się dynamicznym i licznym związkiem międzykorporacyjnym. Po dekadzie działalności skupiał już 21 korporacji liczących w sumie niemal 2000 członków, w tym 1230 studentów oraz niemal 700 filistrów. W 1939 r. PKM licząc 20 korporacji był największym miejscowym kołem międzykorporacyjnym w Polsce. Łącznie w okresie międzywojennym do PKM-u należały 22 korporacje: (Magna-Polonia, Lechia, Posnania, Surma, Chrobria, Baltia, Silesia, Helionia, Corona, Legia, Masovia, Filomatia Posnaniensis, Mercuria, Slensania, Quritia, Laconia, Hermesia, Demetria, Aesculapia, Icaria, Gedania Posnaniensis oraz Odra).

Odrodzenie tradycji PKM-u

Działalność korporacyjna, zabroniona w czasie wojny oraz w okresie dyktatury komunistycznej, kontynuowana była w sposób nieoficjalny. Szerszy zakres przybrała ona w początkach lat osiemdziesiątych, kiedy żyło jeszcze kilkuset poznańskich korporantów. Wtedy to zrodziła się idea ściślejszych kontaktów między członkami poznańskich korporacji.

W trakcie spotkania z okazji wmurowania tablic pamiątkowych korporacji Magna-Polonia oraz Lechii w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów dnia 8 października 1983 r. 45 członków korporacji, reprezentujących 15 korporacji poznańskich, postanowiło o powołaniu związku przedwojennych korporantów. W ówczesnych realiach politycznych nie było to jednak oficjalnie możliwe. W 1984 r. odbył się I Zjazd Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, podczas którego w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów wmurowano trzecią tablicę pamiątkową, poświęconą poległym, pomordowanym i zmarłym członkom korporacji zrzeszonych w PKM-ie. W tym okresie szczególne zasługi dla środowiska posiadali Zygfryd Kordus (Magna-Polonia) oraz mec. Sylwester Kubera (Lechia), a ponadto także między innymi dr Zygmunt Stryczyński (Chrobria) oraz dr Józef Wojciechowski (Baltia). Formalna rejestracja Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich możliwa była dopiero w zmienionych realiach politycznych w 1991 r.

Dzięki Stowarzyszeniu udało się nawiązać do tradycji przedwojennych poznańskich korporacji akademickich oraz wskrzesić ideę PKM-u. Zapewniało ono utrzymanie łączności między żyjącymi członkami korporacji oraz podejmowało działania na rzecz utrwalania w pamięci społeczeństwa ideowo-wychowawczego dorobku korporacji. Stowarzyszenie intensywnie wspierało odrodzenie czynnych korporacji, udzielając im moralnej legitymacji oraz pomocy materialnej. W latach 1990-1993 wspierano reaktywację Lechii, w 2002 r. Chrobrii oraz Baltii, w 2004 r. Magna-Polonii, w 2006 r. Masovii, w 2008 r. Surmy, a w 2009 r. Romy.

Reaktywacja

W 2004 r. w środowisku Stowarzyszenia podjęto starania zmierzające do reaktywacji PKM-u. Od samego początku cieszyły się one wsparciem Zarządu Stowarzyszenia, a pisemne poparcie projektowanego Statutu PKM-u wyrazili prawie wszyscy żyjący filistrzy korporacji poznańskich: dr Alfons Wawrzyniak (Aesculapia), Lech Złotowicz (Baltia), dr Bogdan Budzyński oraz dr Józef Krzyżaniak (Chrobria), ks. prof. Antoni Gościmski (Corona), Witold Leitgeber oraz dr Antoni Kotkowski (Helionia), Stanisław Baranowski (Hermesia), Kazimierz Fliciński (Laconia), Zygmunt Kaczmarek (Lechia), Jan Piątkowski, prof. Lech Działoszyński, Antoni Wierzchosławski (Masovia), Bernard Rymer oraz Czesław Rymer (Silesia), prof. Witold Hensel oraz prof. Eligiusz Preisler (Surma).

Ostatecznie PKM został reaktywowany dnia 3 października 2006 r. Początkowo w skład Koła wchodziły korporacje Magna-Polonia, Lechia, Baltia, Masovia oraz Stowarzyszenie. Do do tego grona dołączyły w latach 2008 i 2009 kolejno reaktywowane korporacje Surma oraz Roma.

Profil ideowy

Podobnie jak związki członkowskie PKM jest stowarzyszeniem ideowo-wychowawczym, opartym na wspólnej Deklaracji Ideowej przyjętej w Statucie:

"Nawiązując do idei filomackich i filareckich oraz najlepszych tradycji polskich korporacji akademickich Poznańskie Koło Międzykorporacyjne jako wspólną podstawę działania przyjmuje zasady Wiary Katolickiej, Patriotyzmu, Honoru, Nauki i Przyjaźni".

Deklaracja nawiązuje do ideałów filomackich i filareckich, będących korzeniem polskich tradycji korporacyjnych, oraz wskazuje ramy ideowe, pozostawiając ich wypełnienie poszczególnym związkom członkowskim. Na pierwszym miejscu wskazane są wartości chrześcijańskie. Wskazuje to na podstawy etyczne, na których opierają się zarówno PKM, jak także korporacje członkowskie w swoim działaniu. Przyjęcie na pierwszym miejscu odniesienia do Wiary, wskazuje na sposób interpretacji kolejnych zasad oraz określa granice takiej interpretacji. Dalej Deklaracja odwołuje się do najbardziej trwałego fragmentu ideowości polskich korporacji akademickich – Patriotyzmu, przywiązania do państwa i narodu polskiego, ich historii i tradycji. Trzecią zasadą jest Honor rozumiany jako zobowiązanie do szczególnej uczciwości oraz gotowości obrony dobrego imienia zarówno swojej własnej osoby, jak także swej korporacji, a szerzej także PKM-u i polskiego ruchu korporacyjnego. Deklaracja wskazuje wreszcie na tradycyjne i zarazem bardzo konkretne zadania stojące przed korporacjami: konieczność pracy edukacyjno-formacyjnej (Nauka) oraz dbanie o szczere i dożywotnie braterstwo korporacyjne (Przyjaźń). Ideowość PKM-u uzupełniona jest o wyraźne podkreślenie apartyjności i apolityczności środowiska korporacyjnego.

Działalność

Celem PKM-u jest integracja i wspieranie rozwoju poznańskiego ruchu korporacyjnego. PKM troszczy się o budowanie pozytywnego wizerunku korporacji akademickich w społeczeństwie miasta oraz reprezentuje środowisko korporacyjne w kontaktach z władzami akademickimi, państwowymi i samorządowymi.

Najważniejszym wydarzeniem w środowisku PKM-u jest uroczysty Komers Rocznicowy PKM-u, organizowany corocznie przez inną korporację członkowską. Ponadto poczty sztandarowe korporacji członkowskich wspólnie uczestniczą w centralnej procesji Bożego Ciała w Poznaniu oraz organizowane jest w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych pamiątkowe spotkanie przy tablicach korporacyjnych w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów.

W środowisku PKM-u realizowane są projekty wydawnicze, dokumentujące aktualne wydarzenia i ułatwiające komunikację w środowisku - "Komunikaty Sprawozdawcze Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich", "Informator Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego" oraz roczniki korporacyjne.

PKM korzysta ze wsparcia organizacyjno-finansowego powołanej w 2008 r. Fundacji "Polskie Korporacje Akademickie". Dla rozstrzygania sporów między korporantami oraz związkami członkowskimi właściwy jest powstały w 2007 r. Poznański Sąd Międzykorporacyjny.

W środowisku PKM-u działa także powołane w 2001 r. Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich, instytucja zajmującą się badaniem i dokumentowaniem historii ruchu korporacyjnego. Od 2007 r. funkcjonuje wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.

Zobacz też

Linki zewnętrzneŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Poznańskie Koło Międzykorporacyjne z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.